KLAUZULA INFORMACYJNA  

uczestników spotkań i uroczystości oraz

wydarzeń o charakterze publicznym organizowanych

przez Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Bolkowie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, tel. (75) 74 13 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Administrator powołał  inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się osobiście w siedzibie administratora, przy ul. Szpitalnej 16, 59-420 Bolków lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 698642854.

3)      Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko osób biorących udział w spotkaniach oraz uroczystościach oraz organizowanych przez administratora a także wizerunku osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych.

4)      Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu imprez, wykonywania zadań statutowych GMOKSiR w Bolkowie.

5)      Udział w spotkaniach i uroczystościach oraz organizowanych przez administratora wydarzeniach o charakterze publicznym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 3) – art. 6 ust. 1 lit. a) i 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia. Przetwarzanie następuje również zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora.

6)      W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4), Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

7)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

8)      W związku z przetwarzaniem przez Administratoradanych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,

b)      sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)      ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

e)      jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres Administratora zgodnie z  art. 17 RODO.

 

9)       Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia.

10)  W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

11)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia

12)  Podanie danych jest dobrowolne.

13)  Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.